Inleiding

Dit is de derde tweemaandsrapportage 2018. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën over de maanden mei en juni 2018. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). De gemeenteraad stelde de rapportage tot en met april op 10 juli jl. namelijk vast. De meerjarenbegroting 2018-2021 is hierop aangepast.

Over de maanden mei en juni is de financiële mutatie:

Stand

2018

2019

2020

2021

Mei-juni

99.250

V

0

0

0

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2018 is:

Mutatie 2018

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld begrotingssaldo na tweemaandsrapportage
maart-april 2018

207.500

N

Mutatie saldo programma Inwonerszaken

43.000

0,26%

V

Mutatie saldo programma Ruimte

106.750

0,86%

N

Mutatie saldo programma Bedrijfsvoering

163.000

0,57%

V

Verwacht rekening resultaat 2018 na tweemaandsrapportage
mei-juni

108.250

N

Voor een specificatie per programma/ taakveld verwijzen we naar het kopje Financiën. De tweemaandsrapportage mei-juni bieden we ter informatie aan de gemeenteraad aan. De volgende rapportage (juli-augustus) bieden we ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. De financiële afwijkingen genoemd in deze rapportage bieden we dan opnieuw aan met het verzoek er een begrotingswijziging van te maken. De financiële aandachtspunten in deze rapportage bekijken we bij de volgende rapportage opnieuw. Mocht een financieel aandachtspunt leiden tot een definitieve afwijking dan stellen we ook hiervan voor om de begroting aan te passen.

Na deze rapportage ontvangt u nog drie rapportages:

Nr.

Rapportage over

Voorbespreking

Raad

1

Juli & augustus

16-10

30-10

2

September & oktober

04-12

18-12

3

November & december

Ter info naar de raad

In de rapportage maken we gebruik van vier symbolen. Ieder symbool geeft de volgende status weer:
 = afgerond
 = op koers
 = bijsturen
 = niet haalbaar

Ontwikkelingen uit het college van burgemeester en wethouders
Het kopje ‘overige ontwikkelingen’ is vooral bedoeld om een plekje te geven aan de ontwikkelingen die het college graag met de raad wilt delen. Op dit moment is er nog niks te melden.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering
Het kopje 'ontwikkelingen bedrijfsvoering' is vooral bedoeld om een plekje te geven aan de ontwikkelingen: in- & uitstroom, inhuur en ziekteverzuim. Het MT heeft eind 2017 volgens onderstaand overzicht aangegeven welke onderwerpen aan de diverse gremia worden gepresenteerd en met welke frequentie de informatie beschikbaar wordt gesteld.  

Overzicht wie ontvangt wanneer welke informatie over HR onderwerpen

Bezetting*

Ziekteverzuim

HR cyclus

SPP

Raad

2 keer per jaar

2 keer per jaar

2 keer per jaar

1 keer per jaar

B&W

2 keer per jaar

2 keer per jaar

2 keer per jaar

1 keer per jaar

MT

1 keer per 2 maanden

1 keer per 2 maanden

2 keer per jaar

1 keer per jaar

TL

1 keer per 2 maanden

1 keer per 2 maanden

2 keer per jaar

1 keer per jaar

OR

1 keer per 2 maanden

1 keer per 2 maanden

2 keer per jaar

1 keer per jaar

* Betreft aantal fte in dienst, instroom, uitstroom, opbouw personeelsbestand en aantal fte externe inhuur
  met reden inhuur.

In de tweemaandsrapportage maart-april is hierover gerapporteerd. In de rapportage van september-oktober wordt het college van B&W en de gemeenteraad geïnformeerd.