Financiën

Inleiding

Dit overzicht is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tweemaandsrapportage mei-juni. We rapporteren ten opzichte van de tweemaandsrapportage maart-april. U vindt hier een samenvatting van alle bekende financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2018. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). Indien een verrekening met een reserve plaatsvindt, geven we de gevolgen weer voor de desbetreffende reserve. Tot slot nemen we de ontwikkeling van de investeringskredieten op en het verloop van de weerstandsratio.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Inwonerzaken?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
InkomensregelingenBijstelling budget Buig 2018474.000NINC
De beschikking van het Ministerie inzake het budget voor de Buig over 2018 is naar boven bijgesteld met € 582.000 tot € 3.613.436. Op basis van de doorrekening van de uitkeringen over het eerste halfjaar verwachten we € 3.505.000 aan uitkeringslasten. Per saldo vooralsnog een voordeel van € 108.000.
Geëscaleerde zorg 18+Extra kosten veilig thuis65.000NINC
In de praktijk blijkt dat er meer aanmeldingen zijn voor Veilig Thuis dan eerst gedacht. Dit gaat leiden tot extra kosten. Veilig Thuis verwacht dat de extra kosten voor onze gemeenten in 2018 oplopen tot een bedrag van € 65.000. Het Algemeen Bestuur van de GGD besloot op 28 juni om in te stemmen met een deel van de begrotingswijziging: extra middelen i.v.m. aanscherping van de meldcode en extra middelen om evenveel aanvragen en adviezen als in 2017 te behandelen. Voor de overige meerkosten komt Veilig Thuis waarschijnlijk na de zomer met een beter gemotiveerd voorstel tot begrotingswijziging. Voor Beschermd Wonen geldt dat de budgetten tot 2021 in handen zijn van de centrumgemeenten. Als lokale gemeenten bereiden we ons voor op de decentralisatie van taken en middelen, maar dat moet dus zonder budget. Mogelijk maken we al wel eerder kosten. Dat is onderwerp van gesprek met de centrumgemeente en daarmee een financieel aandachtspunt.
Mutaties saldo lasten programma Inwonerzaken539.000N
InkomensregelingenBijstelling budget Buig 2018582.000VINC
De beschikking van het Ministerie inzake het budget voor de Buig over 2018 is naar boven bijgesteld met € 582.000 tot € 3.613.436. Op basis van de doorrekening van de uitkeringen over het eerste halfjaar verwachten we € 3.505.000 aan uitkeringslasten. Per saldo vooralsnog een voordeel van € 108.000.
Mutaties saldo baten programma Inwonerzaken582.000V
Mutaties saldo programma Inwonerzaken43.000V
De totale lasten van programma Inwonerszaken nemen met € 539.000,- toe. De totale baten van programma Inwonerszaken nemen met € 582.000,- toe. Per saldo een positieve mutatie van € 43.000,-.
Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
Verkeer en vervoerBeheer en onderhoud Tollewaard60.000NINC
In het coalitieakkoord spraken we af om het beheer en onderhoud van Tollewaard structureel in de begroting op te nemen. Dit sluit aan bij de algemene methodiek voor de infrastructuur. Gedurende vijf jaar onttrekken we een bedrag uit de reserve Beheer en onderhoud Tollewaard voor een geleidelijke ingroei van de structurele lasten. In 2018 nemen we € 60.000 extra aan lasten op. Dit betreft een storting in de voorziening wegen en civiele kunstwerken van respectievelijk € 21.000 en € 39.000. We onttrekken in 2018 uit de reserve Beheer en onderhoud Tollewaard € 50.000 (zie taakveld Reserve). Bij de kadernota 2019 stelde de raad vast de komende vier jaar totaal € 100.000 te onttrekken en € 1,25 miljoen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.
Crisisbeheersing en brandweerBrandweerzorgplan en organisatieontwikkeling VRGZ68.750NINC
Eind april heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) een besluit genomen over het brandweerzorgplan en de organisatieontwikkeling van de VRGZ. Over dit onderwerp heeft u, na behandeling van het inhoudelijke voorstel in uw raad, eind april een raadsinformatiebrief ontvangen met een dekkingsvoorstel voor de extra kosten. Hierbij is besproken om te uitkomst van de meicirculaire te betrekken. De meicirculaire is in deze rapportage verwerkt. Deze kosten worden nu financieel verwerkt (€ 68.836,-).
Mutaties saldo lasten programma Ruimte128.750N
Wonen en bouwenAfrekening 2017 gemeenschappelijke regelingen (GR)22.000VINC
In de begroting 2018 gaan we ervan uit dat we € 70.000 terugontvangen van de GR's over het afgelopen jaar (afrekening 2017). Het werkelijke bedrag dat we terug ontvangen is € 92.000. Per saldo levert de afrekening van de GR’s dus een voordeel in 2018 op van € 22.000. Dit voordeel komt hoofdzakelijk (€ 72.500) uit het rekeningresultaat 2017 van de OmgevingsDienst Rivierenland.
Mutaties saldo baten programma Ruimte22.000V
Mutaties saldo programma Ruimte106.750N
De totale lasten van programma Ruimte nemen met € 128.750,- toe. De totale baten van programma Ruimte nemen met € 22.000,- toe. Per saldo een negatieve mutatie van € 106.750,-.
Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?
TaakveldOnderwerpMutatie 2018V / NInc / Str
OverheadContractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (dekking I&A-plan)7.000NINC
Op dit moment werken we met de inkoopmodule van CTM voor alle inkopen die wij als gemeente doen (ondergrens € 1.000). De contractenbank van JOIN voldoet niet om de contracten goed te kunnen volgen/signaleren en daaruit managementinformatie te genereren. De contractenmodule van CTM kan dit wel. De eenmalige invoerkosten zijn € 5.000.
Een voorwaarde voor procesverbetering is een praktisch instrument voor modelleren, beheren en digitaal beschikbaar hebben van processen. Voor de verdere procesgerichte aansturing van de organisatie en de aanpassingen/inzicht in de processen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het noodzakelijk hiervoor budget vrij te maken. De eenmalige invoerkosten zijn € 2.000.
OverheadContractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (dekking I&A-plan)12.500NSTR
Op dit moment werken we met de inkoopmodule van CTM voor alle inkopen die wij als gemeente doen (ondergrens € 1.000). De contractenbank van JOIN voldoet niet om de contracten goed te kunnen volgen/signaleren en daaruit managementinformatie te genereren. De contractenmodule van CTM kan dit wel. De kosten hiervoor zijn de jaarlijkse licentievergoeding € 7.500.
Een voorwaarde voor procesverbetering is een praktisch instrument voor modelleren, beheren en digitaal beschikbaar hebben van processen. Voor de verdere procesgerichte aansturing van de organisatie en de aanpassingen/inzicht in de processen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het noodzakelijk hiervoor budget vrij te maken. De kosten hiervoor zijn de jaarlijkse licentievergoeding € 5.000.
Mutaties saldo lasten programma Bedrijfsvoering19.500N
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefondsMeicirculaire 2018113.000VINC
Via het raadsjournaal van december jl. informeerden we de raad over de uitkomst van de Decembercirculaire 2017, voordeel € 45.000.
In de maartcirculaire staan de opgaven uit het interbestuurlijk programma. Hiervoor ontvangen we extra gelden, voordeel € 160.000.
Op 31 mei verscheen de meicirculaire 2018. We ontvangen in 2018 € 199.000 meer aan uitkering. Ook blijkt uit deze circulaire dat we over 2017 een nabetaling ontvangen van € 19.000. In totaal ontvangen we € 423.000 meer ten opzichte waarvan we in de begroting rekening mee houden.

Vanuit het voordeel moeten we ook lasten (totaal € 310.000) verhogen in de begroting. We reserveren meer budget voor:
- Wmo (huishoudelijke hulp) € 43.000
- Schulden en armoede beleid € 27.000
- Sociaal domein € 165.000
- Omgevingswet (coalitieakkoord) € 75.000
Uiteindelijke zetten we € 113.000 (€ 423.000 - € 310.000) in als algemeen dekkingsmiddel. Dit voordeel wordt hoofdzakelijk verklaard door de 'trap op trap af' systematiek: door de autonome groei en hogere loon/prijs ontwikkeling ontvangen we meer.

In de meicirculaire 2018 staan twee (financiële) ontwikkelingen die we willen benoemen. De financiële gevolgen van deze twee ontwikkelingen zijn al verwerkt in het voordeel van € 423.000:

Voorziening knelpunten sociaal domein € 200 miljoen
Er is voorziening gemaakt voor gemeenten die geconfronteerd worden met een stapeling van tekorten bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Het gaat alleen om uitkeringsjaar 2018. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen, de helft vanuit de begroting van ministerie VWS, de andere helft vanuit het gemeentefonds. De verdeling van de middelen over de gemeenten wordt aangeleverd door de VNG. Voor Buren betekent de uitname een nadeel van € 120.500.

Veilig Thuis, intensivering
Met de aanscherping van de Wet Meldcode en de radarfunctie Veilig Thuis wordt de raak van Veilig thuis verder geïntensiveerd. Gemeenten betalen deze kosten zelf uit het gemeentefonds. Het geld komt terecht komt bij de gemeenten die de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. Voor Buren betekent de uitname een nadeel van € 15.000 in 2018 en structureel € 41.000 oplopende naar € 62.000.

In deze rapportage spreken we over een incidenteel effect. Uiteraard heeft de circulaire structurele gevolgen, maar deze zijn verwerkt in de kadernota 2019.
ReservesContractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (dekking I&A-plan)7.000VINC
De kosten (€ 7.000) incidenteel van de inkoopmodule van CTM en processoftware Engage verrekenen we binnen het I&A-plan. Voor een nadere toelichting op de kosten verwijzen we naar het taakveld overhead.
ReservesContractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (dekking I&A-plan)12.500VSTR
De kosten (€ 12.500) structureel van de inkoopmodule van CTM en processoftware Engage verrekenen we binnen het I&A-plan. Voor een nadere toelichting op de kosten verwijzen we naar het taakveld overhead.
ReservesBeheer en onderhoud Tollewaard50.000VINC
We onttrekken in 2018 € 50.000 voor het beheer en onderhoud Tollewaard. Voor een nadere toelichting op de kosten verwijzen we naar het taakveld Verkeer en vervoer.
Mutaties saldo baten programma Bedrijfsvoering182.500V
Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering163.000V
De totale lasten van programma Bedrijfsvoering wijzigen nemen met € 19.500 toe. De totale baten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 182.500,- toe. Per saldo een positieve mutatie van € 163.000,-.

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2018 is:

Mutatie 2018

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld begrotingssaldo na tweemaandsrapportage
maart-april 2018

207.500

N

Mutatie saldo programma Inwonerszaken

43.000

0,26%

V

Mutatie saldo programma Ruimte

106.750

0,86%

N

Mutatie saldo programma Bedrijfsvoering

163.000

0,57%

V

Verwacht rekening resultaat 2018 na tweemaandsrapportage
mei-juni

108.250

N

Ontwikkeling reserves

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Stand reserve Informatie- & automatiseringsplan 2017- 2021

373.750

Contractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (structurele kosten)

12.500

N

Contractmodule CTM / aanschaf processoftware Engage (incidentele kosten)

7.000

N

Verwachte stand per 31/12/2018

354.250

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Stand reserve Beheer en onderhoud Tollewaard

1.397.000

Beheer en onderhoud Tollewaard 2018

50.000

N

Verwachte stand per 31/12/2018

1.347.000

Ontwikkeling investeringskredieten

Geen ontwikkelingen

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Bij de behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zegden we u toe de ontwikkeling ratio weerstandsvermogen op te nemen in de tweemaandsrapportages. In de nota gaven we aan dat de ratio 1,42 (ruim voldoende) is. Bij de risico-inventarisatie voor de begroting 2018 (oktober 2017) daalde de ratio naar 1,36 (voldoende).
Voor de jaarstukken 2017 actualiseerden we alle risico's opnieuw. Ook is het beschikbare weerstandsvermogen aangepast. Uit deze actualisatie blijkt dat de ratio stijgt naar 1,82 (ruim voldoende). Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing uit de jaarstukken 2017.